[ST] CHUYỆN KHỔNG MINH TẶNG ÁO ĐÀN BÀ CHO TƯ MÃ Ý

Đăng bởi: Đông Tây Sử Luận - lúc: 10:29:43 - 19/12/2020 - tại: Lịch sử, Tiểu thuyết
Đọc: 2561
[ST] CHUYỆN KHỔNG MINH TẶNG ÁO ĐÀN BÀ CHO TƯ MÃ Ý

Chắc ai đã từng đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa hay xem phim chuyển thể thôi cũng có ít nhiều ấn tượng với Tư Mã Ý, một bậc thầy thủ đoạn chính trị. Ông đã chọn đúng phe họ Tào, lập nhiều chiến công cho Ngụy. Vào thời Ngụy mạt, ông đã loại bỏ được Tào Sảng, giúp dòng họ mình độc tôn chính trị nước Ngụy trước khi con ông ta lập Tấn thay Ngụy và thống nhất thiên hạ. Trước đó cũng phải kể đến một trong những cuộc solo kinh điển trong lịch sử Trung Quốc giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng nước Thục. Tìm hiểu lịch sử Trung Quốc giai đoạn này, thì Khổng Minh đã tổng cộng năm lần Bắc tiến. Sau cuộc tấn công thứ tư, "người từng trải" Tư Mã Ý đã hiểu ra được rằng điểm yếu chết người của quân Thục chính là quân lương. Vì vậy, Tư Mã Ý lệnh cho quân phòng thủ, tuyệt đối không ra đánh mặc xác quân Thục có liên tục khiêu khích.

Tình hình quân lương ngày càng khó khăn khiến cho Gia Cát Lượng ngày càng lo lắng, ông biết rằng mình đã không còn nhiều thời gian, vì vậy, càng mong muốn giao chiến dứt điểm quân Ngụy để phục hưng nhà Hán. Khổng Minh đã dùng một biện pháp khích tướng mà theo mình, nếu là một người hữu dũng vô mưu, sẽ rơi vào bẫy của quân Thục. Cụ thể, mình xin phép trích đoạn hồi 103 của Tam Quốc Diễn Nghĩa:"Khổng Minh dẫn một toán quân đóng ở gò Ngũ Trượng đã nhiều lần sai người ra khiêu chiến, quân Ngụy nhất định không ra. Khổng Minh bèn lấy một cái khăn, cái yếm và đồ trắng của đàn bà, đựng vào một cái hòm, rồi viết thư, sai người đưa đến trại Ngụy.Các tướng không dám giấu giếm, dẫn người đưa thư vào ra mắt Tư Mã Ý. Ý sai mở hòm ra xem, thấy có yếm áo đàn bà và một phong thư. Trong thư nói rằng:"Trọng Đạt đã làm đại tướng, thống lĩnh quân Trung Nguyên, không dám mặc giáp cầm gươm, để quyết sống mái mà chịu ngồi núp ở trong tối trong hang, để lánh lưỡi đao mũi tên, thế thì khác gì đàn bà? Nay sai người đưa khăn yếm quần áo trắng của đàn bà đến, nếu không dám ra đánh, thì phải lạy hai lạy mà nhận lấy; nếu còn biết xấu hổ, có chí khí người con trai, thì phải phê vào giấy này, y hẹn ra giao chiến".Tư Mã Ý xem xong, trong bụng căm giận, nhưng cũng gượng cười nói rằng:- Khổng Minh coi ta như đàn bà ru?Liền chịu nhận đồ ấy, trọng đãi người đưa thư, và hỏi han chuyện Khổng Minh ăn ngủ, cùng là công việc nhiều ít làm sao.Sứ giả bẩm rằng:- Thừa tướng tôi thức khuya dậy sớm; hình phạt từ hai chục roi trở lên, mọi việc lớn nhỏ cũng phải đích thân tự mình coi xét đến, mỗi ngày chỉ ăn được vài thưng mà thôi. Ý bảo với các tướng rằng:- Khổng Minh ăn ít làm nhiều, sống lâu làm sao được.Sứ giả từ về, đến gò Ngũ Trượng ra mắt Khổng Minh, thuật lại việc Tư Mã Ý chịu nhận khăn áo đàn bà, và các lời hỏi han.Khổng Minh than rằng:- Ý thực là biết ta![...]Các tướng Ngụy thấy Khổng Minh đưa khăn áo đàn bà cho Tư Mã Ý. Ý chịu nhận, không dám ra đánh. Các tướng cùng vỗ bụng căm tức, vào trướng bẩm rằng:- Chúng tôi cùng là danh tướng nước Ngụy, chịu sao được người Thục sỉ nhục thế này? Vậy xin ra đánh để quyết một trận sống mái.Ý nói:- Ta có phải muốn chịu nhục đâu, bởi vì thiên tử giáng chiếu, sai giữ vững không cho ra đánh, nếu ta khinh động, thì trái quân mệnh mất.Các tướng bực dọc không bằng lòng.Ý nói:- Các ngươi nếu muốn đánh, đợi ta tâu với thiên tử, rồi sẽ đồng lực ra đánh giặc, được chăng?Chúng tôi xin vâng lời.Ý sai sứ mang biểu đến Hợp Phì tâu với Ngụy chủ. Biểu rằng:"Thần tài nhỏ trách nhiệm to, cúi đột chiếu chỉ sai thần giữ vững không đánh, để đợi quân Thục tự nhiên phải tan. Nhưng nay Gia Cát Lượng sai người đưa khăn yếm, coi thần như đàn bà, thần lấy làm sỉ nhục lắm. Thần kính tâu trước vời bệ hạ, sớm tối xin liều một trận đại chiến để báo ơn triều đình, mà rửa cái xấu hổ cho ba quân. Thần cảm kích không biết ngần nào".Tào Tuấn xem xong, hỏi các tướng rằng:- Tư Mã Ý trước xin giữ vững không đánh, nay lại dâng biểu xin đánh là cớ làm sao?Vệ uý là Tân Tỷ tâu rằng:- Tư Mã Ý vốn không có bụng muốn đánh, đây là Gia Cát Lượng sỉ nhục, các tướng căm tức, cho nên dâng biểu lên, là có ý muốn cầu chiếu chỉ để trấn bụng các tướng đấy thôi.Tuấn lấy làm phải, sai Tân Tỷ cầm cờ tiết đến trại Vị Bắc, truyền lời dụ không được ra đánh. Nếu ai dám nói đến sự đánh, thì ghép vào tội trái chiếu chỉ nhà vua.Các tướng đều phải tuân theo. Ý bảo với Tân Tỷ rằng:- Ông thực là biết bụng tôi lắm!".Sau đoạn trên, như mọi người cũng biết, Khổng Minh không còn có thể trụ được bao lâu nữa. Không bao lâu sau, ông mất đúng như dự tính của Tư Mã Ý. Người gánh team không còn, triều đình của Lưu Thiện ngày một suy dần để rồi kết cục là Ngụy nuốt Thục. Giả sử nếu như Tư Mã Ý tức giận và đưa binh giao chiến, chẳng phải đấy là rơi vào bẫy của Khổng Minj hay sao. Bản thân người viết nhiều khi cảm thấy thật hổ thẹn với sự nhẫn nhịn của Tư Mã Ý. Trong tình thế Tư Mã Ý là một tướng quân, bị làm nhục trước quân lính của mình, tướng dưới trướng nghiến răng căm tức, nhưng ông vẫn giữ được cái đầu lạnh tuyệt vời. Cái kết, giang sơn cuối cùng thuộc về họ Tư Mã.


Nguồn: Đông Tây Sử Luận