THÀNH HÓA NĂM THỨ MƯỜI BỐN

Chương 168 - Phiên ngoại 17: Giáo dục

trước
tiếp

Thành Hóa Năm Thứ Mười Bốn – Chương 168 Phiên ngoại 17: Giáo dục

Thành Hóa năm thứ mười bốn, Đường Phiếm từ viện Hàn Lâm được điều sang phủ Thuận Thiên, nhậm chức thôi quan lục phẩm.

Thành Hóa Năm Thứ Mười Bốn – Chương 168 Phiên ngoại 17: Giáo dục


Vui lòng click vào dấu mũi tên để lùi hoặc sang chương kế tiếp